Ελεύθερος Τύπος
ΕΛΛΑΔΑ

Όλες οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων – Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης

Πότε θα πάρουν οι παραγωγοί την προκαταβολή των επιδοτήσεων

ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ

Στο 15% πρέπει να ανέρχεται το ποσοστό αντιπροσωπευτικότητας των μελών για την ίδρυση και λειτουργία των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων (Δ.Ο.), σύμφωνα με την τροπολογία που κατέθεσε χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.

Η νομοθετική παρέμβαση αναμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στις Δ.Ο. που συνιστώνται ανά τομέα αγροτικών προϊόντων. Επιπλέον, καθορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναγνώρισής τους, ενώ προβλέπει και τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους. Σημειώνεται ότι ο κ. Βορίδης με απόφασή του τον περασμένο Αύγουστο κατήργησε προγενέστερη υπουργική απόφαση που υπέγραψε ξαφνικά ο προκάτοχός του, Σταύρος Αραχωβίτης, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σε ό,τι αφορά στην αντιπροσωπευτικότητα των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, όπως αναφέρεται στην επίμαχη διάταξη «για την αναγνώριση ίδρυσης και λειτουργίας των Οργανώσεων απαιτείται να αποδεικνύεται ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης αντιπροσωπεύουν διά των μελών τους τουλάχιστον το 15% της μεταποίησης ή/και της εμπορίας, συμπεριλαμβανομένης της διανομής, σε κάθε τομέα για τον οποίο ζητείται αναγνώριση». Ωστόσο, σε διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία αναγνώρισης των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, το ποσοστό αυτό θα πρέπει να έχει ανέλθει τουλάχιστον στο 30% της συνολικής παραγωγής και της μεταποίησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η αναγνώριση ανακαλείται με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στην τροπολογία αναφέρεται ότι οι Δ.Ο. είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, έχουν νομική προσωπικότητα, συνιστώνται ανά τομέα αγροτικών προϊόντων και αποτελούνται από εκπροσώπους οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παραγωγή των προϊόντων αυτών και τουλάχιστον με ένα από τα ακόλουθα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού: τη μεταποίησης ή το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της διανομής. Υπογραμμίζεται δε ότι μόνο μία Διεπαγγελματική Οργάνωση αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο για κάθε προϊόν ή κοινή ομάδα προϊόντων, είναι όμως δυνατό να αναγνωρίζονται Δ.Ο. σε περιφερειακό επίπεδο.

Προϋποθέσεις

Για την αναγνώρισή τους πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Συνιστώνται με πρωτοβουλία του συνόλου ή μέρους των φορέων που τις αποτελούν και σύμφωνα με διαδικασίες σύστασης που ορίζονται απλό τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ανάλογα με τη νομική τους μορφή.
  • Είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και ασκούν τις δραστηριότητές τους σε αυτήν.
  • Το καταστατικό τους προβλέπει κατ’ ελάχιστον τη διαδικασία εισόδου και εξόδου νέων μελών, τα όργανα διοίκησης, καθώς και τους πόρους της Δ.Ο.
  • Δε δραστηριοποιούνται οι ίδιες στην παραγωγή, τη μεταποίηση ή το εμπόριο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου.
  • Αποδεικνύουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη αντιπροσωπευτικότητα.

Διαδικασία αναγνώρισης

Για να αναγνωριστεί μια Διεπαγγελματική Οργάνωση σε εθνικό επίπεδο υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης στην αρμόδια υπηρεσία του ΥπΑΑΤ, ανάλογα με τον τομέα ή τους τομείς για τους οποίους ζητείται αναγνώριση. Στην αίτηση αναφέρονται υποχρεωτικά η επωνυμία και η έδρα της Δ.Ο. και πρέπει να συνοδεύεται από:

α) αντίγραφο του καταστατικού της Δ.Ο. και τα συστατικά έγγραφα των μελών της,
ανάλογα με τη νομική τους μορφή, νομίμως επικυρωμένα,

β) κατάσταση των μελών της,

γ) νόμιμα επικυρωμένο έγγραφο, από το οποίο προκύπτουν τα όργανα διοίκησης και νόμιμης εκπροσώπησης της Δ.Ο.,

δ) συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Δ.Ο. και από ορκωτό λογιστή, όπου θα βεβαιώνεται ο μέσος όρος των τριών προηγούμενων ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης των παραγόμενων και των εμπορευόμενων ή μεταποιημένων ποσοτήτων των σχετικών προϊόντων του τομέα ή των τομέων για τους οποίους ζητείται αναγνώριση,

ε) για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η διαπίστωση της αντιπροσωπευτικότητας σε συνάρτηση με τις παραγόμενες ποσότητες, είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη ο αριθμός των οργανωμένων παραγωγών/αγροτών σε Α.Σ., οργανώσεις παραγωγών, ομάδες παραγωγών,

στ) με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, αναγνωρίζεται η Δ.Ο.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση των Οργανώσεων, μπορεί να οριστεί εισφορά επί των μελών της, να αξιοποιηθούν εθνικοί ή κοινοτικοί πόροι, ενώ με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης μπορεί να προβλέπεται η ενίσχυση του έργου τους από τον κρατικό προϋπολογισμό ή μέσω της επιβολής εισφοράς υπέρ της Δ.Ο. σε μη μέλη και της απόδοσης της στη Δ.Ο.

Από το ένθετο «Αγροτικός Τύπος» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο