ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
BUSINESS

Σκάνδαλο μεγατόνων από την ΑΕΠΙ- Οι εικονικές προσφυγές μετόχων της εναντίον … του εαυτού τους

Μαϊμού εταιρία κόβει τιμολόγια με το Υπουργείο Πολιτισμού, τις φορολογικές και δικαστικές αρχές να συνεργούν.
Σε σκάνδαλο πρώτου μεγέθους εξελίσσονται οι πρακτικές της ΑΕΠΙ με το Υπουργείο Πολιτισμού να σφυρίζει αδιάφορα και την ελληνική δικαιοσύνη να νομιμοποιεί ανύπαρκτη εταιρία στην Ελλάδα.

Ενώ η ΑΕΠΙ έχει μετακομίσει στην Κύπρο και πλέον δεν υφίσταται ως εταιρική οντότητα στην Ελλάδα συνεχίζει να εμφανίζεται ως υπαρκτή εταιρία στη χώρα μας κόβοντας ακόμα τιμολόγια με το ελληνικό ΑΦΜ.

Ειδικότερα, η εταιρία ενώ δια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας στην Κύπρο και ήδη λειτουργεί στην Κύπρο εμφανίζεται να συγκάλεσε νέα Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία ακυρώνει την προηγούμενη απόφαση να μετακομίσει στην Κύπρο.

Όμως μια τέτοια Γενική Συνέλευση δεν υφίσταται πρακτικά καθώς η εταιρία δεν υπάρχει ως οντότητα στην Ελλάδα και το ΔΣ έχει παραιτηθεί.

Έτσι έχουμε το φαινόμενο ένα ΔΣ που δεν υπάρχει και μια εταιρία που επίσης δεν υπάρχει να πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση.

Και δεν υπάρχει γιατί ακόμα και σήμερα η εταιρία λειτουργεί κανονικά στην Κύπρο και εφ’ όσον θα επιθυμούσε να επανεγκατασταθεί στην Ελλάδα θα έπρεπε να είχε συγκαλέσει Γενική Συνέλευση στην Κύπρο, να είχε διαγραφεί από το μητρώο εταιριών της Κύπρου και να είχε εγγραφεί εκ νέου στο ΓΕΜΗ.

Το τελευταίο άλλωστε έχει τεράστιες ευθύνες καθώς κωλυσιέργησε να προχωρήσει στη διαγραφή της ΑΕΠΙ από τα μητρώα του.

Προκειμένου να γίνει αντιληπτό τι ακριβώς συμβαίνει με την ΑΕΠΙ αρκεί αναφερθεί το ακριβώς έχει γίνει έως σήμερα με την εταιρία και που πιστοποιεί την αφασία του Υπουργείου Πολιτισμού και των αρμόδιων φορολογικών και δικαστικών αρχών.
Ειδικότερα, την 31-3-2016 παμψηφεί» η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΑΕΠΙ ΑΕ» αποφασίζει:

1. Μεταφορά της έδρας της εταιρείας από την Ελλάδα στην Κύπρο και απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας, προσδιορισμός του νέου εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας και έγκριση καινούργιου ονόματος για την συνέχιση της εταιρείας στην Κύπρο.

2. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας βάσει των νόμων της κυπριακής δημοκρατίας

3. Αποδοχή παραίτησης των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και αποδέσμευση αυτών σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων τους μέχρι την ημέρα μεταφοράς – διορισμός νέων διευθυντών

4. Αποδοχή παραίτησης των ορκωτών ελεγκτών της εταιρείας και αποδέσμευση αυτών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους μέχρι την ημερομηνία μεταφοράς

5. Επιβεβαίωση από τους μέτοχους της εταιρείας

6. Εκχώρηση εξουσιών και διορισμός πληρεξούσιου,

Στις 6-5-2016 ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής της εταιρείας με την μορφή Κυπριακής Εταιρείας και την επωνυμία «ΑΕΠΙ ΛΙΜΙΤΕΔ» στο Τμήμα Εφόρου Εταιριών της Κύπρου και χορηγείται βεβαίωση στην εταιρεία ότι συνεχίζει την δραστηριότητά της στην Κύπρο.

Την εν λόγω βεβαίωση όφειλε η «ΑΕΠΙ ΛΙΜΙΤΕΔ» να προσκομίσει στο ΓΕΜΗ, την Δ.Ο.Υ. και λοιπές Ελληνικές Αρχές για την διαγραφή της από τα ελληνικά Μητρώα.

Στις 30-5-2016 το ανύπαρκτο Διοικητικό Συμβούλιο της μη υπάρχουσας πλέον εταιρείας «ΑΕΠΙ ΑΕ» συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία πραγματοποιείται την 10-6-2016 και αποφασίζει την ακύρωση όλων των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της 31-3-2016, δηλαδή την παραμονή της Εταιρείας στην Ελλάδα.

Είναι ευνόητο ότι η διαδικασία επιστροφής της οντότητας που δημιουργήθηκε και λειτουργεί στην Κύπρο αποτελεί αρμοδιότητα της Συνέλευσης των εταίρων της «ΑΕΠΙ ΛΙΜΙΤΕΔ» η οποία είναι καθολική διάδοχος της «ΑΕΠΙ ΑΕ» στην οποία συμμετέχουν τα ίδια πρόσωπα (πατέρας, μητέρα και γιός Ξανθόπουλοι)

Την 5-8-2016 γίνεται υποβολή από τρίτο ενδιαφερόμενο οριστικής διαγραφής της «ΑΕΠΙ ΑΕ» από το ΓΕΜΗ η οποία κοινοποιείται σε όλους τους αρμοδίους φορείς.

Το ΓΕΜΗ αδρανεί και υποβάλει ερωτήματα στην Κόπρο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης που έχει την Γενική Διεύθυνση των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ.

Οι Κύπριοι απαντούν τυπικά με απλή αναφορά των διατάξεων του ισχύοντος νόμου τους κατά τον οποίο η «ΑΕΠΕΙ ΑΕ» αποτελεί εταιρεία συνεχίζουσα την δραστηριότητά της στην Κύπρο ως «ΑΕΠΙ ΛΙΜΙΤΕΔ» ενώ το Υπουργείο απαντά με καθυστέρηση την 21-10-2016 ότι η «ΑΕΠΙ ΑΕ» ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.

Όμως, η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αθηνών καθυστέρησε να προχωρήσει στην διαγραφή της ΑΕΠΙ αδικαιολόγητα με την υποβολή ερωτημάτων για τα αυτονόητα.

Την 19-9-2016 πρώην οι μέτοχοι της «ΑΕΠΙ ΑΕ» και νυν εταίροι της Κυπριακής «ΑΕΠΙ ΛΙΜΙΤΕΔ» ανακαλύπτουν έναν απίθανο τρόπο «επιστροφής τους» στην Ελλάδα και καταθέτουν αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά της «ΑΕΠΙ ΑΕ» (με την οποία ζητούν να ακυρωθεί η απόφαση της Γ.Σ. της 31-3-2016 και να ισχύσει η ανυπόστατη απόφαση που ελήφθη από την Γ.Σ. της 10-6-2016 ώστε να φέρεται ότι παραμένει η ανύπαρκτη εταιρεία στην Ελλάδα.

Η βάση της αγωγής στηρίζεται στο γεγονός ότι την 31-3-2016 οι ενάγοντες πρώην μέτοχοι της «ΑΕΠΙ ΑΕ» όταν ψήφισαν θετικά και ομόφωνα για την τροποποίηση του Καταστατικού, για την μεταφορά της έδρας της εταιρείας στην Κύπρο, για την έγκριση του Ιδρυτικού Καταστατικού προσαρμοσμένο στο κυπριακό δίκαιο και για την αποδοχή της παραίτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, «τελούσαν σε πλάνη ως προς τις έννομες συνέπειες της ψήφου τους, η οποία συντέλεσε και στη λήψη των ως άνω αποφάσεων που δεσμεύουν εκ του νόμου και αποτελούν και αποφάσεις του νομικού προσώπου και συγκεκριμένα είχαν πλανηθεί ότι η μεταφορά της έδρας δια τροποποιήσεως του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας δεν θα είχε ως άμεση συνέπεια την διαγραφή της Εταιρείας από τα Μητρώα στην Ελλάδα… πράγμα το οποίο ουδέποτε επιθυμούσαν, λαμβανομένου μάλιστα υπ’ όψη ότι επέρχονται σε αυτούς συνέπειες που αφορούν και την περιουσία και το μέτρο της ευθύνης των».

Εν συνεχεία την 29-9-2016 στο δικηγορικό γραφείο Δικηγορικής Εταιρείας «ΚΦ ΚΑΛΑΒΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» γίνεται η περίφημη απόπειρα εξωδικαστικής επίλυση της διαφοράς.
Στην απόπειρα αυτή ανύπαρκτη εταιρεία «ΑΕΠΙ ΑΕ» εκπροσωπήθηκε από το μη υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο με εξουσιοδότηση μέσω πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Γιαννοπούλου από τον δικηγόρο Γεώργιο Δημητρακόπουλο) και «οι ενάγοντες» πρώην μέτοχοι της «ΑΕΠΙ ΑΕ» και νυν εταίροι της «ΑΕΠΙ ΛΙΜΙΤΕΔ», Πέτρος Ξανθόπουλος ( το 2%), Δημήτριος Ξανθόπουλος (το 30%) και Παγώνα Ξανθοπούλου (το 68%) οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον δικηγόρο Θεμιστοκλή Κλουκίνα με ειδικά πληρεξούσια που είχαν συνταχθεί από το συμβολαιογράφο Αθηνών Αθανάσιο Δράγιο.

Το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΕΠΙ ΑΕ» το οποίο παραιτήθηκε αύτανδρο την 31-3-2016 και η παραίτησή του έγινε αποδεκτή με την ομόφωνη απόφαση των «εναγόντων» και την 6-5-2016 υποκαταστάθηκε οριστικά από τους διορισθέντες Διευθυντές και το Εγγεγραμμένο Γραφείο ως Γραμματέα της Κυπριακής εταιρείας «ΑΕΠΙ ΛΙΜΙΤΕΔ», απαρτίζονταν από τους Πέτρο Τριπολίτη ως Πρόεδρο, Πέτρο Ξανθόπουλο ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Δημήτριο Ξανθόπουλο και Γεώργιο Κρίπα ως Μέλη.

Και εδώ αρχίζει ο απόλυτος παραλογισμός.
Ο Πέτρος και ο Δημήτριος Ξανθόπουλος ήταν ταυτόχρονα «ενάγοντες» και «εναγόμενοι» εκπροσωπούντες την ανύπαρκτη εταιρεία «ΑΕΠΙ ΑΕ».

Το χειρότερο όμως είναι ότι βρέθηκε Έλληνας δικαστής που επικύρωσε το πρακτικό ενός προσυμφωνημένου «Συμβιβασμού», το οποίο υπέχει θέση δικαστικής απόφασης και έδωσε την δυνατότητα σε μια ανυπόστατη εταιρεία την «ΑΕΠΙ ΑΕ» να εμφανίζεται ως διάδικος ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να καταθέτει Αίτηση Εκούσιας Διαδικασίας κατά του Επιμελητηρίου Αθηνών με αίτημα την καταχώρηση της ανυπόστατης απόφασης μια καθόλα άκυρης Γενικής Συνέλευσης την 10-6-2016 η οποία εκδικάζεται την 1-12-2016.

Εν συνεχεία βρέθηκε άλλος δικαστής που εξέδωσε προσωρινή διαταγή την 18-11-2016 και υποχρέωσε την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αθηνών να αναρτήσει προσωρινά το Πρακτικό Συμβιβασμού στο ΓΕΜΗ υπό τον όρο ότι θα συζητηθεί η αίτηση την 1-12-2016.

Στην δικάσιμο της 1-12-2016 θα ασκήσουν πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Επιμελητηρίου Αθηνών και κατά της «ΑΕΠΙ ΑΕ» και άλλα Επιμελήτηρια από την Περιφέρεια της χώρας, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Επαγγελματιών, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών «ΕΝΙΡΣ» και μεμονωμένοι χρήστες, θύματα των πρακτικών της «ΑΕΠΙ ΑΕ».

Πηγή: bankingnews.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Φωταγωγήθηκαν ο ναός του Ηφαίστου και το μνημείο του Φιλοπάππου – Εντυπωσιακές εικόνες

Tinad

Lamda Development: Μνημόνιο επιτάχυνσης των έργων και προστασίας των αρχαίων στο Ελληνικό

Δημήτρης Ντόγκας

Υπουργείο Πολιτισμού: Επιδότηση 2.000 έως 3.000 ευρώ στους κινηματογράφους για κάθε ελληνική ταινία που προβάλουν

Δημήτρης Ντόγκας

Τι λέει το υπουργείο Πολιτισμού για το μοναδικό αρχαιολογικό εύρημα στην Αιόλου: Tι είναι και με τι συνδέεται

Μιχάλης Μάρδας

Αντιδράσεις προκαλούν οι νέοι διάδρομοι στην Ακρόπολη – Η αιχμηρή απάντηση του ΥΠΠΟΑ

Tinad

Αυτός είναι ο νέος φωτισμός του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης [βίντεο]

Tinad

Έρχεται καμπάνα για την διαφήμιση της Mercedes με τον Ρουβά – Τι λέει το υπ. Πολιτισμού

Μιχάλης Μάρδας

Μενδώνη: Λύση για καλλιτέχνες που επλήγησαν από ακυρώσεις παραστάσεων εξετάζει η κυβέρνηση

Μιχάλης Μάρδας

«Λίφτινγκ» 12,9 εκατ. ευρώ στο Αχίλλειο της Κέρκυρας

Δημήτρης Ντόγκας